header foto
 
Bestuur

Uw mening is BELANGRIJK!

Nieuws afbeelding 21-3-2011

Uw mening is BELANGRIJK!

Ledenraadpleging

Zoals u wellicht weet is het huidige kunstgrasveld aan vervanging toe. De kunst-grascommissie en het bestuur zijn sinds geruime tijd met diverse aannemers en de gemeente in gesprek om voor de start van het nieuwe seizoen een nieuw veld en mogelijk tweede veld aan te laten leggen. Dat zou een prachtige afsluiting van het Lustrumjaar betekenen!

De komende drie weken zijn cruciaal voor de vereniging in verband met de te maken keuzes voor de aanleg deze zomer, in verband waarmee het bestuur de leden wenst te raadplegen en een enquête te houden.

Overweging: twee velden?


Het aanleggen van een nieuw veld vergt een grote investering en dwingt ons om over de toekomst van onze club na te denken:
-hoelang blijven we aan de Driekamp?
-groeit het aantal leden nog door?


De gemeente en het bestuur gaan ervan uit dat wij nog zeker 10 jaar aan de Driekamp blijven. Deafgelopen twee jaar is het aantal leden gestegen tot ruim 360. Vooralhet aantal jongste jeugdleden is sterk gegroeid; opwoensdagmiddag en zaterdagmorgen is het gezellig druk op en rond hetveld. Bij verdere groei dreigt de accommodatie voor ons te krap te worden. De vraag is of dit wellicht het moment is om de aanleg van een tweedekunstgrasveld te overwegen? Het renoveren van het bestaande veld en deaanleg van een tweede kunstgrasveld vergt echter een grote investeringwaarmee de exploitatiekosten van de club enorm zullen stijgen.

De financiële mogelijkheden van de gemeente zijn op het moment beperkt. De gemeente is wel bereid om een bijdrage te leveren, maar een groot deel van de investering zal voor rekening van de club zelf komen. De renovatie van het huidige veld is binnen de huidige begroting goed op te brengen, maar als we er voor kiezen om voor een tweede kunstgrasveld te gaan, zijn er meer inkomsten nodig: sponsorinkomsten, maar vooral ook
contributie-inkomsten.

Alternatief?

Het bestuur wenst u voorts een mogelijk alternatief voor te houden. Dat is om het huidige veld volledig te vernieuwen en daarnaast een half veld aan te leggen, geschikt voor trainingen en jongste jeugd wedstrijden. Uitgaande van dezelfde, hiervoor vermelde,financiële uitgangspunten voor de aanleg van twee velden, ontstaat met dit alternatief meer financiële ruimte om een impuls te geven aan onder meer materialen inkoop en onderhoud en verbetering van ons clubhuis. Deze punten staan al langer op de wensenlijst, immers onze materialen en clubhuis zijn voor een belangrijk deel verouderd.

Enquête

Door middel van deze eenvoudige enquête wil het bestuur graag inzicht krijgen of er onder de leden voldoende bereidheid is tot een hogere contributiebijdrage voor de aanleg van een tweede kunstgrasveld of voor de realisatie van het alternatief. Deze enquête is alleen bedoeld om de mening van zoveel mogelijk leden te peilen. Uiteraard zal in een later stadium de ledenvergadering in mei wordengevraagd een besluit te nemen over een concreet voorstel.

Financiën

Hoe dan ook is er voldoende financiële ruimte om het bestaande kunstgrasveld te renoveren. Om – naast renovatie van het bestaande veld - de aanleg van een tweede kunstgrasveld mogelijk te maken, dan wel het genoemde alternatief te realiseren, zal decontributie gedurende de komende 3 jaren met tenminste 10% per jaar moeten stijgen.Deze stijging komt bovenop de contributieverhoging voor het komende seizoen welke in de laatsteledenvergadering inmiddels is besproken en besloten. In totaal over een periode 4 jaar derhalve. Daarnaast wordt overwogen om bestaande en nieuwe leden een eenmalige financiële bijdrage te vragenvan ongeveer euro 50.

Stelling

Ik ben bereid een contributieverhoging als hierboven verwoord te accepteren,
dat wil zeggen om naast de vervanging/renovatie van het huidige kunstgrasveld ook de aanleg van een tweede kunstgrasveld of het alternatief hiervan mogelijk te maken.

REPLY DEZE MAIL MET UW ANTWOORD: JA / NEEN

(aub voor maandag 28 maart reageren)

Hartelijke dank voor uw medewerking! Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de resultaten van deze enquête en verdere omtwikkelingen .

Met vriendelijke groet,

Namens het Bestuur en de Veldencommissie MHC Krimpen

Reacties


Martijn Mandos

23-3-2011 @ 09:46:27 |Waarom kan het halsve veld niet op het betonnen stuk achter de club. We zouden toch die bomen kunnen weghalen neem aan dat we dan genoeg plek zouden hebben

Martijn Mandos

23-3-2011 @ 09:47:48 |Dit in plaats van het halve stuk van het grasveld. Probleem is dan dat we geen easter tournament meer kunnen houden want we hebben dan maar 1 veld

Dani de Bode

27-3-2011 @ 21:06:12 |Het betonnen veld is waarschijnlijk te klein voor een half veld

Sander Vermeulen

28-3-2011 @ 23:37:56 |In H2 gaat het gerucht dat er binnenkort een ledenvergadering is over het te nemen besluit. Is dit zo?

Reageer op het nieuws


Sponsoren

Ledenaantal

MHC Krimpen heeft 324 leden!

Contact

Bezoekadres
Driekamp 7
2924 AN Krimpen aan den IJssel

Telefoon & Mail
0180 - 511 343
[email protected]

Postadres
Postbus 1020
2920 BA Krimpen aan den IJssel

Bankrekening
NL22 RABO 0146 1547 97
tnv MHC Krimpen

Mail opmerkingen en suggesties over
onze website naar [email protected]